O jednostce

Centrum Kultury w Piasecznie jest jedną z większych gminnych instytucji kultury na Mazowszu. Podstawowym celem jego działalności jest  tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczności piaseczyńskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działalność kulturalna Centrum polega zarówno na w szczególności na realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury, tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

W strukturze Centrum Kultury w Piasecznie działają:

  • Dom Kultury – miejsce organizacji wydarzeń artystycznych
  • „Przystanek Kultura” – miejsce zajęć i warsztatów
  • Muzeum Regionalne w Piasecznie
  • Kluby Kultury – placówki terenowe na obszarze Gminy Piaseczno