O jednostce

Centrum Kultury w Piasecznie jest jedną z większych gminnych instytucji kultury na Mazowszu. Podstawowym celem jego działalności jest  tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz pozyskiwanie i przygotowanie społeczności piaseczyńskiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działalność kulturalna Centrum polega zarówno na w szczególności na realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, tworzenia warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury, tworzeniu warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

W strukturze Centrum Kultury w Piasecznie działają:

  • Dworzec Kultura - miejsce, w którym znajdziecie dyrekcję, księgowość, administrację, kadry, promocję oraz IT.
  • Przystanek Kultura - miejsce zajęć i warsztatów
  • Dom Kultury – miejsce organizacji wydarzeń artystycznych
  • Strefa Kultury - miejsce zajęć i warsztatów
  • Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego - miejsce, w którym zajmujemy się między innymi historią Piaseczna i okolic, zwyczajami i tradycjami.
  • Kluby Kultury – placówki terenowe na obszarze Gminy Piaseczno

 

Majątek Centrum Kultury w Piasecznie na dzień 31 grudnia 2019:

  • Rzeczowe aktywa trwałe: 412 020,15 zł
  • Aktywa obrotowe: 922 372,69 zł
  • Ogółem: 1 334 392,84 zł